Artikel 1: OVERMACHT

 • 1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of nietvolledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronderbegrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog,terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen,waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andereoverheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën,niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten of gegevens door derden, storingenin de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in deonderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingenopgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op deovereengekomen wijze na te komen.
 • 2 Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingenvan de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht(verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op teschorten.
 • 3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van ditartikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, nochontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enigeschade.

Artikel2: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN

 • 1 De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en me bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
 • 2 Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan deproeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeftuitgevoerd.3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt details goedkeuring in de zin van het tweede lid.4 Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en (of)(proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijkis overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: AUTEURSRECHTEN ETC.

 • 1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geeninbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of ander intellectuele-eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch inbreuk opening ander recht. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.
 • 2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Alle intellectuele-eigendomsrechten op van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikt werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de opdrachtuitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel inde totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de desbetreffend werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuurzijn vermeld.
 • 3 De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemervoorbehouden.
 • 4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 2.000,= per overtreding en € 250,= per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 4: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN

 • 1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de opdrachtnemer geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
 • 2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden inrekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waar onder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
 • 3 Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • 4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van dete verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- enverzekeringskosten.
 • 5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indienzij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer of minder geleverde wordt inrekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
 • 6 Alle tarieven zijn inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • 7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goed gekeurd wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.
 • 8 Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 5: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC.

 • 1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigd zaken, zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 • 2 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever te geven.
 • 3 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 6: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 • 1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatsewaar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het dooropdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres, dan wel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe server, dan wel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de opdrachtnemer.
 • 2 Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 • 3 De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 • 4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.
 • 5 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterst leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting verval eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en 18.

Artikel 7: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN

 • 1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en (of) zaken en (of)gegevens grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.2 De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.4 Afwijkingen van geringe betekenis – daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave – van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test,(proef)afdruk en (of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rusten de verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 8: RECLAME

 • 1 De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.
 • 2 Indien de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk(waaronder begrepen per e-mail) aan de opdrachtnemer mede te delen, en daarbij naar genoegen van de ALGEMENE VOORWAARDEN Zoom17 opdrachtnemer gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven ontdekken.
 • 3 In de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3 van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nimmer enig recht van reclame toe.
 • 4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht vanreclame.
 • 5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 • 6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

Artikel 9: GARANTIE

 • 1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijging englansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade doorondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van deconstructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
 • 2 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.
 • 3 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.
1