Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & verzend & retourbeleid

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer Zoom17, gevestigd
te Assen, KvK-nummer 75620634.

2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever de natuurlijke persoon
of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht
nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij
zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer
alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten
van werkzaamheden of tot het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan.
Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens
of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen
worden verricht.

4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen,
afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van signs, waaronder mede verstaan wordt
reclameproducten, decoraties, bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan, doch in
ieder geval de werkzaamheden voortvloeiend uit een aan Zoom17. verstrekte opdracht, een en
ander in de ruimste zin des woords.

5 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn
de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

6 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en (of) op eigen voorwaarden of bedingen kan
de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk
en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

7 De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd
gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: OFFERTES
1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de
opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.
Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is
aanvaard.

2 Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn
verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle
van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische
beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en
blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN
OPDRACHTEN
1 Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de
verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen
door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.

3 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de
aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht
worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.

4 Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het
werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn
voor rekening van de opdrachtgever.

5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de
opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te
brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de
goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de
hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

6 De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht meewerken,
indien en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de
oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING
1 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de opdrachtgever
in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare
schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een
plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te
hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht
reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij door beslaglegging,
ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zijn
vermogen verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer naar diens oordeel genoegzame
zekerheid wordt verstrekt voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de
opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

2 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer
met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de
opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de
leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de
opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde
productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.

Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO
1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft
voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm
ter beschikking komen van de opdrachtnemer.
2 De opdrachtgever dient van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen kopij, tekeningen,
ontwerpen, fotografische opname of andere informatiedragers, een kopie en zo mogelijk een
origineel te behouden.
3 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment
dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de
opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is
vereist, het recht de opdracht terug te geven.
5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens
en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de
opdrachtgever geretourneerd.
6 De opdrachtnemer is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorgvuldige opslag van de van
de opdrachtgever afkomstige zaken en (of) gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de
opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
7 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden
opgeslagen zaken en (of) gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens bij door
hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.
8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband
houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde
zaken en (of) gegevens.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
1 Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband
houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de
overeenkomst uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig
overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij
normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale
bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt
uitgekeerd.

2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

3 De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schade
aansprakelijk te stellen verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.

4 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade aan en door motorrijtuigen en andere
zaken van de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer
hiervoor verzekerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de
(aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in
aanmerking komen op basis van de regeling in dit artikel.

5 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en(of) gegevens tijdens vervoer
of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending
geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behoudens indien er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en
verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het (mobiele)
telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

6 Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door
de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken
aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.

7 Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en (of) gegevens niet
binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die
opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en
risico van de opdrachtgever opgeslagen.

8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of
indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of
leveringen samenhangen.

9 De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan de
opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hiermede schriftelijk (waaronder begrepen per
e-mail) is akkoord gegaan.

Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
1 De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten
werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap,
uitvoeren.

2 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden,
lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat
eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of
andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle
aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan
uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat de opdrachtnemer aan enigerlei uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan.

3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en
ander in de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de
opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het
aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. De
opdrachtnemer mag erop vertrouwen dat de opdrachtgever zich nauwgezet van zijn
onderzoeksplicht ter zake heeft gekweten, alsmede van de daarmee verbonden
mededelingsplichten van de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft ter zake geen
onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht
behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke overeenkomst (waaronder begrepen tot
stand gekomen per e-mail) anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als
bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht
samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van
die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

4 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de
bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels,
leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De
opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeks- en mededelingsplicht, en de opdrachtnemer
niet. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen de opdrachtnemer en de
opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’
vanaf de openbare weg wordt geplaatst. De opdrachtgever staat er voor in dat het terrein
(nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien de
opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever
dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de
opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. Indien de opdrachtnemer op verzoek van
de opdrachtgever de opdracht uitvoert met behulp en (of) met verwerking van door de
opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van
de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid,
hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke
wijze vervaardigde en (of) bewerkte zaken.

5 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of
gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking en (of) bewerking van de door hem aangeleverde
materialen en producten te wijzen.

6 De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop
aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de
opdracht.

7 De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of
onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde
derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht
bevordert.

8 Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden heeft verricht ten
behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in
of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende
aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze
werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen
betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 8: OVERMACHT
1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder
begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog,
terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen,
waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere
overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën,
niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten of gegevens door derden, storingen
in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de
onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen
opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de
overeengekomen wijze na te komen.

2 Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen
van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht
(verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten. 3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit
artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch
ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige
schade. Artikel

9: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN
1 De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking
gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en met
bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te
doen toekomen.

2 Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de
proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft
uitgevoerd.

3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit
als goedkeuring in de zin van het tweede lid.

4 Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en (of)
(proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk
is overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.
1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen
inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere
intellectuele-eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch inbreuk op
enig ander recht. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van
alle aanspraken die derden ter zake geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met
het verweer daartegen gepaard gaan.

2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in
hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn
gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of
ander intellectueleeigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht
vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Alle
intellectuele-eigendomsrechten op van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte
werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht
uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in
de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht
ingeschakelde derden. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de desbetreffende
werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur
zijn vermeld.

3 De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de
opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het
resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan,
noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch
door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van
deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel
tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer
voorbehouden.

4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een
direct opeisbare boete van € 2.000,= per overtreding en € 250,= per dag(deel) dat de
overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het
recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de
opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN
1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de opdrachtnemer
geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een
opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van
de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.

2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in
rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waar onder begrepen per e-mail) anders is
overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de
opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband
houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.

3 Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de
opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening
gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de
te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en
verzekeringskosten.

5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien
zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meerof minder geleverde wordt in
rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.

6 Alle tarieven zijn inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de
overheid opgelegde heffingen. Deze worden vermeld in de factuur en zijn voor rekening van
de opdrachtgever.

7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van
levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren,
de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging
hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen
tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel
met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden
overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening
van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de
totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van
zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde
wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in
overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.

8 Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de
opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of
beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC.
1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde
zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven in eigendom
toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of
op de factuur zijn vermeld.

2 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever
af te geven.

3 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals
snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de
opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat
deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten
hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald
gebruik.

Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse
waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door
opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres, danwel (voor risico van opdrachtgever) door
uploaden op een externe server, danwel door beschikbaar stellen op de server van (een
hulppersoon van) de opdrachtnemer.

2 Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis,
tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De
opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de
opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3 De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt
indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de
wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet
noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet
van productiecapaciteit.

4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden
al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de
opdrachtnemer mogelijk te maken.

5 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de
opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste
leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt
eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn
omschreven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de
artikelen 4, 8 en 18.

Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN
1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en (of) zaken en (of)
gegevens grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en
overeenkomstig de opdracht is.

2 De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en
overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een
gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.

3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of
vervoeren van zaken.

4 Afwijkingen van geringe betekenis - daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of
schermweergave - van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test,
(proef)afdruk en (of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende
verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding
van de overeenkomst of schadevergoeding.

5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een
ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds
geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 15: RECLAME
1 De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na
het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de
opdrachtnemer mede te delen.

2 Indien de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken,
dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk
(waaronder begrepen per e-mail) aan de opdrachtnemer mede te delen, en daarbij naar
genoegen van de ALGEMENE VOORWAARDEN Zoom17 opdrachtnemer gemotiveerd aan
te geven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven ontdekken.

3 In de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3 van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nimmer
enig recht van reclame toe.

4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van
reclame.

5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing
van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden
waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het
gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn
geretourneerd.

Artikel 16: GARANTIE
1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk
uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en
glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit
door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het
door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door
ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering
aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de
constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch
nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier
verstrekte garantie.

2 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of
werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.
3 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is
overeengekomen.

Artikel 17: BETALING
1 De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een
aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
Indien geen aanbetaling vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende. Betaling van het
factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien dagen na
factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van overboeking
ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling
slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is
bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient evenwel contant bij aflevering
plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of
inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan.

2 De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na
aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te
verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen,
(druk)proeven en films.

3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij
van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de
opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke) opdrachtgever, zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling hierover vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente
verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere
rechten die de opdrachtnemer heeft.

4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, mag de
opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht
opschorten.

5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige
vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een
minimum van € 75,= exclusief omzetbelasting.

6 Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente
en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).

7 De in de lid 3 en lid 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding
van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.

8 Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle
opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in
dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
1 De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft,
alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van
de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever
aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

2 Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever afgeleverde
zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot
dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken
verrichten. Op of aan (onroerende) zaken aangebrachte constructies worden door partijen als
roerende, niet nagetrokken zaken aangemerkt, zodat het eigendomsvoorbehoud blijft gelden.

3 De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken en gegevens van de
opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de
macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de
opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer
verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede
begrepen.

Artikel 19: VARIA
1 Deze voorwaarden kunnen verkort worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden
Zoom17”. Zij zijn te raadplegen op en te downloaden van www.zoom17.nl. 2 Op alle offertes,
aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende geschillen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten
en uitgevoerd. 3 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het
geval is. 4 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Rechtbank
Midden-Nederland tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter
behoort.

December 2020

1